Услови на користење

Забрането е превземање, копирање или на било каков друг начин користење на содржината на овој сајт think.mk. За секој превземен текст од овој сајт и објавен на друг сајт, МЕДИА ПЕТ ДООЕЛ ќе фактурира сума од 10.000 денари + ДДВ кон сопственикот на сајтот каде превземениот текст е објавен, без оглед дали на превземениот текст има линк или не кон think.mk.

Со самиот чин на превземање на текст од think.mk, тој што го превземал се согласува на условите наведени на оваа страна, и е согласен Ф-рата да ја плати во рок од 7 дена. Доколку не биде платена ф-рата во рок од 7 дена, МЕДИА ПЕТ ДООЕЛ ќе користи правни процедури за наплата.

Ви благодариме на соработката.